La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat dictamina a favor de l’aprovació provisional de l’MPGM que obliga les promocions residencials de més de 600 m2, siguin de nova creació o de reforma, a destinar un 30% de la superfície a l’habitatge assequible

L’alcaldessa, les entitats socials i els grups que donen suport a la mesura han celebrat que tiri endavant per garantir el dret a l’accés a l’habitatge i la seva funció social

Pas important en les polítiques d’ampliació del parc d’habitatge públic de Barcelona. Aquest dimecres, la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat ha dictaminat a favor de l’aprovació provisional del nou instrument urbanístic que permetrà obligar els promotors residencials a reservar per a habitatge de protecció pública un 30% dels pisos nous que construeixin.

Es tracta d’una de les mesures amb més pes que sorgeixen de les demandes de les entitats socials per fer front al problema de l’accés a l’habitatge digne i protegir l’equilibri social dels barris. En els últims mesos, el Govern municipal les ha treballat amb els col·lectius i amb els grups polítics per reflectir-les en el nou instrument urbanístic que avui ha avançat una fase més de la seva tramitació.

Abans de la comissió, l’alcaldessa, Ada Colau, la tinenta d’alcaldia Janet Sanz i representants de les entitats i dels grups municipals que donen suport a la mesura han comparegut davant els mitjans per celebrar-ne l’avenç. En concret, per part de les entitats hi ha hagut representants de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), Observatori DESC, Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS) i Sindicat de Llogaters.

Colau ha ressaltat que la mesura “marca un punt d’inflexió” i un “canvi de paradigma”. “Després de tot el mal personal que s’ha causat a moltes famílies amb l’especulació de l’habitatge, ara es comencen a canviar les regles del joc introduint la coresponsabilitat, perquè l’habitatge és un dret i no una mercaderia i ha de complir una funció social”, ha remarcat. “Les administracions han de canviar les normes per garantir la funció social de l’habitatge”, ha afegit, i ha agraït a les entitats l’impuls i la dedicació per fer realitat la normativa.

Més tard, durant el debat de la comissió, Janet Sanz ha assegurat que els canvis aprovats avui “han vingut per quedar-se”. “Necessitem civilitzar el mercat i ampliar el nostre parc públic. Barcelona necessita d’aquests nous instruments per fer front al problema greu que patim d’habitatge”, ha recalcat.

A més de la mesura del 30% d’habitatge públic, la comissió també ha dictaminat a favor de l’aprovació provisional de declarar tot el municipi com a àrea amb dret de tanteig i retracte perquè l’Ajuntament disposi de dret de compra preferent en la compravenda de determinats edificis o solars i evitar casos de gentrificació.

El divendres 28 de setembre, les eines encararan la votació per a la seva aprovació provisional en el plenari del Consell Municipal. Un cop superat l’últim tràmit en seu municipal, s’elevaran a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a l’aprovació definitiva.

Amb la seva implantació, el Govern municipal vol, d’una banda, incrementar el parc públic d’habitatge de forma ben distribuïda a tots els districtes. I, de l’altra, regular el mercat immobiliari i exigir als promotors privats que es coresponsabilitzin amb l’entorn urbà que atorga valor a les seves propietats.

Uns 330 habitatges públics nous l’any a les promocions privades

L’obligació del 30% d’habitatge públic es recull en una Modificació del Pla general metropolità (MPGM). La seva aprovació provisional s’ha dictaminat a favor amb el suport del Govern municipal, ERC, PSC i els regidors no adscrits Gerard Ardanuy i Juanjo Puigcorbé, i les reserves de vots de GMDemòcrata, Cs i CUP Capgirem.

En concret, estableix que les promocions residencials de més de 600 metres quadrats (m2) de sostre construït o per construir en un solar hagin de destinar un 30% de superfície a habitatges de protecció oficial.

Això afecta tant les promocions de nova construcció com les de reforma. Els habitatges protegits seran de règim general i estaran sotmesos al dret de tanteig i retracte per part de l’Ajuntament de Barcelona.

Així, es calcula que s’aconseguirà fer créixer el parc d’habitatge assequible en uns 334 pisos nous cada any, que és el 30% dels 1.114 habitatges nous que s’han construït cada any entre 2008 i 2016 en sòl urbà consolidat de la ciutat.

Introduint aquests mínims es garantirà la correcta distribució territorial del parc d’habitatges protegits i s’evitarà que es concentrin en determinats barris perifèrics on ja hi ha habitatge protegit. D’aquesta manera, més del 50% dels nous habitatges assequibles s’ubicaran en barris cèntrics, que són on fa més falta l’habitatge protegit i on s’està patint més la gentrificació i l’expulsió de veïnat.

Es tracta d’una proposta ja prevista en la Llei d’urbanisme i al Reglament que la desenvolupa, i la Llei del dret a l’habitatge catalanes, que el consistori desenvoluparà de forma innovadora per implicar els promotors privats en el retorn social de la construcció d’habitatge.

A més, es garanteix la viabilitat econòmica de les operacions privades, ja que es té en compte el diferencial entre el preu del moment de la compra del solar o edifici i el preu del moment de l’entrada en vigor de la norma. En aquest sentit, l’MPGM s’aplicarà a les noves llicències que es tramitin a partir de l’aprovació definitiva, excepte les que acreditin transaccions fetes –compra de solar– entre l’1 de juliol de 2016 i l’aprovació inicial. Tampoc s’aplica la norma ni a les llicències sol·licitades abans de l’aprovació inicial ni les sol·licitades abans de l’aprovació definitiva.

Per tant, aquests casos estaran exempts del 30% si tramiten la llicència fins a dos anys després de l’entrada en vigor de l’MPGM. I els promotors que hagin fet transaccions vinculades a la nova promoció entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2016 hauran de destinar un 20% -en lloc del 30%- dels pisos a habitatge protegit, sempre i quan tramitin la llicència també en un màxim de dos anys des de l’aplicació de la normativa.

Paral·lelament, l’acord d’avui inclou la creació d’una comissió de seguiment i avaluació de la implementació de l’MPGM i l’impuls de noves mesures per ampliar l’habitatge assequible de lloguer a Barcelona.

Dret de compra preferent en determinades finques de tota la ciutat

La segona eina que ha continuat la tramitació avui és una altra MPGM per declarar tot el municipi de Barcelona com a àrea amb dret de tanteig i retracte. L’objectiu és que l’Ajuntament disposi del dret de compra preferent en la compravenda de determinats immobles o solars que s’estiguin venent, i que els pugui adquirir per l’import registrat en la transacció.

La mesura s’aplicarà durant sis anys prorrogables a sis més, i inclourà edificis plurifamiliars, propietats verticals, terrenys sense edificar, edificacions en mal estat, habitatges sotmesos a l’impost d’habitatges buits i habitatges protegits.

Per tant, el nou instrument servirà per aturar operacions clarament especulatives que provoquin l’expulsió de veïnat i operacions al mercat negre, i per protegir els immobles de propietat vertical de l’adquisició per part de fons d’inversió. I es tindrà un millor coneixement en temps real de les transaccions que tenen lloc a la ciutat.

Aquesta MPGM també s’ha dictaminat a favor amb el suport del Govern municipal, ERC, PSC i els regidors no adscrits Gerard Ardanuy i Juanjo Puigcorbé, i les reserves de vots de GMDemòcrata, Cs i CUP Capgirem.