Les ciutats de Barcelona i Madrid exigeixen una major participació de l’Estat en la lluita contra la contaminació després que l’Estat no hagi atès les seves demandes per actuar en tot allò que és de la seva competència

La revisió de l’impost especial sobre carburants, eliminant tots els avantatges fiscals que afavoreixen la compra de vehicles dièsel i un major recolzament al transport públic, són dues de les demandes

La contaminació és un problema d’Estat que afecta a la salut de les persones. Enfront aquesta situació Barcelona i Madrid estan treballant, cadascuna des del seu àmbit competencial, desenvolupant els seus plans específics. Unes mesures que han estat recollides respectivament al Programa de Mesures contra la Contaminació Atmosfèrica de Barcelona i al Pla A de Madrid.

Donat que la contaminació atmosfèrica no entén de fronteres administratives, i que són necessaris canvis de model, principalment en la mobilitat, que superen l’estricament municipal, cal una aproximació multinivell per resoldre el problema amb èxit.. És per això que des de l’àmbit municipal s’està treballant a escala local, al mateix temps que s’insta a promoure que la resta d’administracions amb competències rellevants en la lluita contra la contaminació s’involucrin activament.

En aquest sentit s’han produït alguns progressos significatius.

L’any 2017 el conjunt d’administracions catalanes, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 40 municipis de l’Entorn Metropolità i la Generalitat de Catalunya, van ser capaces d’acordar, cadascuna des del seu àmbit competencial, un Pla d’Acció Conjunt.

Igualment també al 2017, per primera vegada els ajuntaments de Barcelona i Madrid en una acció conjunta van demanar a l’Estat que implantés dotze mesures contra la contaminació atmosfèrica en els àmbits de la seva competència.

Fins al moment només s’han vist avanços en dues de les mesures, i en una d’elles només de manera parcial. Ambdues administracions consideren que no és suficient. El dret a la salut ha de ser garantit per totes les administracions, i per tant és imprescindible que totes les administracions actuïn de manera decidida.

Per la seva part, l’Ajuntament de Madrid també va proposar al Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient el mes de maig, la creació d’un grup de treball interministerial per promoure mesures nacionals de millora de la qualitat de l’aire, sense que s’hagi obtingut resposta fins el moment.

També la Comissió Europea ha reclamat a l’Estat espanyol, com a estat membre, un nou pla més ambiciós per afrontar els alts nivells de contaminació. Barcelona i Madrid ja estan aplicant els seus plans però creuen que l’Estat no fa prou en temes que són de la seva estricta competència.

Per exemple, la mateixa Unió Europea assenyala al seu dictamen contra Espanya del darrer mes de febrer, que l’Estat és responsable d’un sistema fiscal que incentiva l’ús de vehicles dièsel i que les mesures contingudes al Pla AIRE nacional no conté cap mesura que serveixi per reduir significativament les emissions de NO2 dels vehicles dièsel, de forma que es dificulta a les entitats locals el compliment dels límits de contaminació. La Comissió Europea remarca la importància de prendre mesures a escala estatal. Barcelona i Madrid compartim aquesta visió, per això exigim de nou a l’Estat que prengui les següents mesures:

Demandes conjuntes de les ciutats de Barcelona i Madrid a l’Administració estatal referents a la lluita contra la contaminació atmosfèrica

Tant Barcelona com Madrid a través dels seus plans de qualitat de l’aire i de mobilitat han mostrat la clara voluntat municipal d’establir les mesures necessàries per reduir la contaminació atmosfèrica i afavorir unes ciutats més confortables per als seus ciutadans, garantint així el dret a la salut que tots ells tenen.

Tanmateix, com s’ha posat de manifest clarament en el Dictamen motivat dirigit al Regne d’Espanya, de conformitat amb l’article 258 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, per l’incompliment de les obligacions derivades de la Directiva 2008/50 / CE , de 21 de maig de 2008, relativa a la qualitat de l’ambient hi ha una atmosfera més neta a Europa, en relació amb els valors límit de NO2, per aconseguir els resultats necessaris en paral·lel a aquest esforç extraordinari de caràcter local és imprescindible que les mesures locals siguin recolzades tant per les polítiques regionals com estatals. Per això sol·licitem al govern espanyol els següents elements:
• La revisió de l’impost especial sobre carburants, eliminant tots els avantatges fiscals que afavoreixen la compra de vehicles dièsel.
• La modificació de l’impost de matriculació de vehicles per prioritzar els vehicles menys contaminants, especialment els Zero i ECO.
• L’obligatorietat de la identificació de tots els vehicles mitjançant l’etiquetatge establert per la DGT en funció del potencial contaminant.
• El perfeccionament de l’etiquetatge de vehicles iniciat per la DGT amb les etiquetes per a motocicletes i ciclomotors no elèctrics així com per a vehicles industrials hibridats de baixes emissions.
• El desenvolupament de successius programes PIVE per incentivar la renovació dels vehicles professionals i turismes més contaminants en termes de NO2 i PM, a favor de vehicles Zero i ECO i que l’ajut tingui en compte criteris socials.
• L’aplicació de descomptes VAO, ECO en funció de l’etiqueta ambiental de la DGT en els peatges de competència estatal.
• L’increment del finançament del transport públic de proximitat, aconseguint com a mínim els nivells de l’any 2010.
• La priorització de les inversions vinculades amb el transport públic, incloent tant les vinculades a les infraestructures ferroviàries com l’habilitació de BUS VAO en els principals accessos a les ciutats i altres mesures afavoridores de la intermodalitat.
• L’elaboració d’una llei de finançament del transport públic estatal.
• La modificació del text de la Llei de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, amb la creació de la tipificació d’una infracció específica per l’incompliment de les mesures especials d’ordenació de la circulació per raons ambientals, que podrà tenir la consideració de greu o molt greu.
• La modificació del Reglament General de Circulació, en el sentit de preveure la possibilitat d’establir mesures d’ordenació de la circulació per raons ambientals.
• La revisió de la fiscalitat i taxes portuàries i aeroportuàries per tal de permetre una major diferenciació en funció del nivell de contaminació, eliminant els màxims existents a l’actualitat.
• Promoure a través de la Conferència Sectorial de Medi Ambient, que reuneix a ministeri i comunitats autònomes, perquè identifiqui i promogui aquelles mesures de competència autonòmica que tinguin impacte en la millora de la qualitat de l’aire, com per exemple, el control de calderes, la regulació ambiental de les VTC, legislació autonòmica de mobilitat sostenible aplicable a empreses o una millora dels controls de les emissions contaminants en les ITV.