Amb aquestes actuacions, el Govern municipal incrementarà en 6 anys un 50% el parc públic de lloguer assequible de Barcelona

L’Ajuntament té en marxa 72 projectes en solars públics arreu de la ciutat per construir-hi un total de 4.644 habitatges. Es tracta de la foto feta a dia d’avui de la feina que s’està fent en un dels àmbits prioritaris per al Govern municipal: incrementar el parc de pisos públics de Barcelona per garantir el dret a l’accés a l’habitatge de preu assequible.

L’activació de noves promocions públiques és un dels principals eixos d’actuació del Pla del Dret a l’Habitatge 2016-2025, i les dades actuals assenyalen un moment de màxima activitat i un nivell de producció inèdit fins ara pel que fa a la nova construcció d’habitatge destinat al lloguer públic a la ciutat.

De fet, és la primera vegada a la història d’aquesta ciutat que la maquinària de promoció pública d’habitatge treballa a un ritme com aquest, tant pel que fa a la gestió del sòl, una part complexa però sovint invisible a ulls de la ciutadania, com pel que fa a la part més visible, la de la construcció pura i dura.

Tots els 72 projectes han estat accelerats durant aquest mandat, i es preveu que un 80% dels pisos públics que se’n derivaran seran de lloguer.

Així doncs, de totes les promocions previstes n’hi ha 11 amb l’obra ja finalitzada. Equivalen a 648 pisos que ja han estat lliurats o que en aquests moments s’estan fent els tràmits necessaris per entregar-los a les unitats familiars adjudicatàries.

També hi ha 13 promocions en obres o amb les obres ja licitades per construir edificis que acolliran 574 pisos. Aquest paquet de projectes inclou des dels que es troben en procés de l’adjudicació de l’obra a l’empresa que l’ha de tirar endavant, fins a l’acabament dels treballs constructius.

A més, hi ha 29 solars en fase de projecte que donaran lloc a 2.331 nous habitatges. Són promocions que ja han posat en marxa el concurs públic per escollir les empreses o professionals que s’encarregaran del projecte executiu i les obres.

I, finalment, l’Ajuntament disposa de 19 solars més en fase de preparació. En aquests casos, s’han iniciat els tràmits necessaris per poder desenvolupar els concursos públics d’adjudicació per al desenvolupament d’un total de 1.091 pisos nous.

Amb totes aquestes actuacions, que s’estan desenvolupant, el Govern municipal incrementarà en 6 anys un 50% el parc públic de lloguer assequible a la ciutat.

Aquest paquet de solars està distribuït al llarg de tota la ciutat de la següent manera:

52 solars més en tràmit per activar-hi la construcció de pisos a mig termini

A banda dels 72 solars i promocions municipals que ja estan a disposició de l’Ajuntament, també s’està treballant amb un altre grup de sòls que es troben en tràmit per poder activar-hi la construcció d’habitatges a mig termini.

Es tracta de 52 solars en diferents fases de gestió urbanística, i que sumats als ja activats donen un total de 124 sòls públics mobilitzats al servei del dret a l’habitatge. L’Ajuntament ha garantit que tinguin aquest ús i no un altre i han estat activats i/o gestionats per aquest Govern municipal en el marc del seu Pla pel dret a l’habitatge.

Així, s’hi inclouen els que estan en procés d’inscripció i d’alliberament derivats de l’ocupació d’afectats o de construccions. I també solars inscrits que estan en àmbits on s’està modificant el planejament, o que són per a reallotjats urbanístics.

D’altra banda, i a més a més, hi ha identificats 13 sòls municipals d’habitatge lliure que es reserven per a futurs intercanvis per habitatge protegit i equipaments públics.

I fent una mirada amb un horitzó més ampli, tenint en compte que el Govern municipal no vol exhaurir les possibilitats de fer créixer el parc públic d’habitatge fins assolir els nivells que tenen altres ciutats europees amb polítiques públiques d’habitatge que són referents i pioneres, hi ha una sèrie de sòls pendents de planejament o d’instruments de gestió que en un futur rebran la condició de solar i també es podran destinar a la construcció d’habitatge públic.

La majoria d’ells estan ubicats en àmbits de transformació com ara la Marina, el 22@ i la Sagrera, i inclouen pisos de titularitat pública i també privada.

Inversió gairebé exclusivament amb recursos municipals

L’impuls al creixement del parc de lloguer de l’habitatge, que en qüestió de 8 anys sumarà tants nous pisos de lloguer públic com els que es van crear al llarg dels 80 anys anteriors, s’està fent bàsicament amb recursos municipals.

El finançament d’aquests projectes es fa en un 95% amb recursos de l’Ajuntament, i amb el suport de la banca pública europea, és a dir, del Banc Europeu d’Inversions (BEI) i del Banc del Consell d’Europa (BEC), donat que la participació de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat espanyol són testimonials. De fet, en aquests moments l’aportació de la Generalitat i de l’Estat és la més petita des de 1981.

Més actuacions a favor de l’habitatge públic

Les polítiques públiques d’habitatge que està desplegant el Govern municipal no s’acaben en la promoció d’obra pública ni tampoc en les iniciatives més estrictament relacionades amb la gestió del sòl.

Des de començaments d’aquest mandat municipal, l’Ajuntament ha portat a terme una intensa tasca per adquirir habitatge a través de diversos instruments que la legislació vigent preveu, entre ells el tanteig i el retracte, la compra directa o la cessió de l’ús de fruit.

Les xifres en aquest terreny també mostren un gran esforç fet per l’Ajuntament, amb recursos exclusivament municipals:

– 531 habitatges ja comprats
– 251 habitatges estan en procés de compra i ja compromesos

Per tant, la previsió és que a final d’aquest mandat ja se superaran les 750 adquisicions i s’hi hauran invertit en aquest camp més de 70 milions d’euros.

Canvis de planejament en marxa per seguir fent créixer el parc d’habitatge

L’increment del parc d’habitatge per part de l’Ajuntament de Barcelona també es basa en altres mesures urbanístiques que s’estan desenvolupant en aquests moments i que en alguns casos també coresponsabilitzen l’àmbit privat en aquest objectiu.

D’una banda, el Govern municipal ha creat un registre municipal dels solars sense edificar de Barcelona per poder actuar davant la inactivitat dels seus titulars i destinar-los a la construcció de pisos públics. L’instrument permetrà al consistori comprar els sòls que superin el termini d’inactivitat definit pel planejament, generalment dos anys, i construir-hi habitatge assequible.

Paral·lelament, s’estan tramitant dues modificacions de planejament importants que ja s’han aprovat inicialment. Una d’elles preveu fixar un 30% d’habitatge assequible en les promocions residencials de més de 600 m2, i l’altra declara tota la ciutat com a àrea de tanteig i retracte per disposar de dret de compra preferent en determinats edificis i solars.

Mapa