Jéssica Albiach reclama un nou decret que ampliï els instruments per garantir la igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat

La diputada de Catalunya Sí Que es Pot portaveu en temes d’educació, Jéssica Albiach, ha apostat avui per l’impuls d’un “pacte social” per l’educació i per lluitar contra la segregació escolar. “Estem davant d’un tema de país”, ha dit la diputada, “i les seves principals repercussions les veurem en un futur, en les properes generacions”. Per aquest motiu, la diputada ha instat al Govern a utilitzar tots els instruments dels que disposa per lluitar contra la segregació escolar, una de les principals causes dels mals resultats escolars en els alumnes i de que les desigualtats educatives hagin empitjorat en els darrers 10 anys. “El Departament està disposat a fer un nou Decret d’admissió que pugui resoldre els obstacles per lluitar contra la segregació escolar i, a més, vetllar perquè els centres escolars de les diferents zones tinguin una composició social similar entre ells?”, ha preguntat Albiach durant la interpel·lació.

Durant la seva intervenció, la diputada de Catalunya Sí Que es Pot ha instat la consellera a desenvolupar instruments que incideixin en la distribució equitativa de l’alumnat no només en funció de necessitats educatives específiques, sinó també tenint present les categories socials com el nivell econòmic i d’instrucció de les famílies. “És més important que mai elaborar un nou decret que reguli l’admissió d’alumnat i, per mitjà d’aquest, ampliar els instruments disponibles per combatre la segregació escolar”, ha assegurat, ja que tal per la diputada l’informe del Síndic de Greuges sobre segregació escolar demostra que “el que s’ha fet fins ara o no està bé o ha estat insuficient”.

En aquest sentit, ha explicat Albiach, el decret hauria d’incloure l’establiment de proporcions d’alumnes amb necessitats educatives específiques per centre; l’allargament de la reserva de places d’alumnat amb necessitats educatives específiques a l’inici de curs; l’establiment de reduccions de ràtio més enllà de P3 per minorar la mobilitat entre centres al llarg de l’escolaritat; així com garantir la transparència sobre la matrícula en centres després del període ordinari de matrícula i sobre l’assignació de places un cop perduda la vigència de la llista d’espera.

De la mateixa manera, Albiach considera que el nou decret també hauria d’incloure la publicació de les quotes que cobren els centres públics i concertats a les famílies: “creiem fonamental que tant durant el període d’admissió de peticions com a la matriculació, tots els centres concertats proporcionin a les famílies, en paper, una informació elaborada pel Govern, on quedi reflectida la normativa vigent referida a la gratuïtat de tots els centres públics i concertats”. Per tant, ha destacat, no podran reclamar a les famílies ni rebre de les mateixes, diners per rebre ensenyaments de caràcter gratuït, ni aportacions en concepte de reserva de plaça ni tampoc podran imposar l’obligació de fer aportacions a fundacions o associacions.